Nyemission 2014

Hur går jag tillväga

Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde som endast kan komma innehavaren till del om denne antingen utnyttjar dem för teckning av nya aktier senast den 8 oktober 2014 eller säljer dem senast den 3 oktober 2014.

Efter den 8 oktober 2014 kommer, utan avisering, outnyttjade teckningsrätter att bokas bort från innehavarens VP-konto, varvid innehavaren går miste om det förväntade ekonomiska värdet för teckningsrätterna.

Villkor för nyemissionen

Aktieägare i Kungsleden erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, dvs teckningsrelation 1:3.

Teckningskurs: 35 kronor per aktie
Avstämningsdag för deltagande i nyemission: 19 september 2014
Teckningstid: 23 september 2014 – 8 oktober 2014
Handel med teckningsrätter: 23 september 2014 – 3 oktober 2014