Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde som endast kan komma innehavaren till del om denne antingen utnyttjar dem för teckning av nya aktier senast den 8 oktober 2014 eller säljer dem senast den 3 oktober 2014.

Efter den 8 oktober 2014 kommer, utan avisering, outnyttjade teckningsrätter att bokas bort från innehavarens VP-konto, varvid innehavaren går miste om det förväntade ekonomiska värdet för teckningsrätterna.

Villkor för nyemissionen

Aktieägare i Kungsleden erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, dvs teckningsrelation 1:3.

Teckningskurs: 35 kronor per aktie
Avstämningsdag för deltagande i nyemission: 19 september 2014
Teckningstid: 23 september 2014 – 8 oktober 2014
Handel med teckningsrätter: 23 september 2014 – 3 oktober 2014