Nyemission 2014

Bakgrund och motiv

Tisdagen den 16 september 2014 höll Kungsleden en extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission om cirka 1,6 miljarder kronor med företrädesrätt för Kungsledens aktieägare.

I början av 2013 lanserade Kungsleden en ny strategi med målet att bli marknadens mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag. I den nya strategin ingår att skapa en större, mer koncentrerad och högkvalitativ fastighetsportfölj inom valda fastighetssegment och valda geografiska regioner som uppvisar god ekonomisk tillväxt och lokalefterfrågan. Bolagets mål är att uppnå en attraktiv totalavkastning och ambitionen är att fastighetsportföljen ska växa till ett värde av omkring 30 miljarder kronor.

Under 2013 och 2014 har stora och framgångsrika fastighetsförvärv gjorts i linje med den nya strategin, samtidigt som icke-strategiska tillgångar successivt har avyttrats. Kungsleden bedömer att det för närvarande finns goda förvärvsmöjligheter på marknaden som passar bolagets långsiktiga strategi.

Nyemissionen görs i syfte att skapa större finansiellt utrymme och förutsättningar att realisera bolagets tillväxtplaner och därmed skapa ytterligare värden för aktieägarna.

”Vi ser att det finns goda förvärvsmöjligheter på marknaden som passar Kungsledens långsiktiga strategi. Nyemissionen ger oss möjligheten att öka tillväxttakten där det medelfristiga målet är att nå ett resultat före skatt om 1,0-1,2 miljarder kronor senast 2017. Fokus ligger på klustrade fastighetsbestånd och de 18 definierade mikrolägena där vi ser tillväxtpotential för hyra och avkastning", säger Biljana Pehrsson, VD i Kungsleden.