Utdelning

Kungsledens aktie har avnoterats med sista handelsdag den 3 december 2021.

Under 2020 ökade förvaltningsresultatet med 6 procent och på årsstämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en höjning av utdelningen till 2,80 kr per aktie för 2020, att jämföra med utdelningen om 2,60 kr per aktie för räkenskapsåret 2019. På stämman beslutades även att utdelningen kommer att betalas ut kvartalsvis. Avstämningsdagar för den kvartalsvisa utdelningen är 26 april, 30 juni, 30 september och 30 december 2021.

Den som äger en aktie på avstämningsdagen är berättigad till beslutad utdelning. Utdelningen med avstämningsdag den 30 september och den 30 december 2021 kommer att utbetalas i enlighet med stämmobeslutet till den som är aktieägare på respektive avstämningsdag.

Utdelningspolicy

Kungsleden beslutade i samband med bokslutskommunikén 2020 en ny utdelningspolicy som innebär att aktieutdelningen över tid ska öka och utgöra minst 50 procent av förvaltningsresultatet efter nominell skatt. Den nya utdelningspolicyn tillämpas från och med räkenskapsåret 2021.

Betald utdelning per aktie

Betald utdelning per aktie och år.

För mer information

Kungsledens aktie har avnoterats med sista handelsdag den 3 december 2021. För mer information gå till www.castellum.se/investor-relations/aktien/