Aktien

Utdelning

Styrelsen beslutade den 14 april 2020 att dra tillbaka sitt tidigare förslag till utdelning med totalt 2,60 kronor per aktie med utbetalning kvartalsvis om 0,65 kronor per aktie. Årsstämman den 23 april 2020 beslutade således att balansera vinsten i ny räkning och ingen utdelning kommer delas ut i anslutning till bolagsstämman.

Styrelsen avser att avvakta tills konsekvenserna av covid19-pandemin bättre kan överblickas och om förutsättningarna medger, är ambitionen att kalla till en extra bolagsstämma under hösten 2020. Vid en eventuell extra bolagsstämma lämnas ett förslag om utdelning och storlek på denna.

Utdelningspolicy

Bolagets utdelningspolicy innebär att utdelningen ska öka i takt med förvaltningsresultatets utveckling.

Betald utdelning per aktie

Betald utdelning per aktie och år.