Kungsleden AB:s årsstämma avseende räkenskapsåret 2017 beslutade om en utdelning på 2,20 kronor per aktie. Avstämningsdagar för den kvartalsvisa utdelningen på aktier fastställdes till måndagen den 30 april 2018, fredagen den 29 juni 2018, fredagen den 28 september 2018 och fredagen den 28 december 2018. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag.

Utdelningspolicy

Kungsleden presenterade i samband med bokslutskommunikén för 2015 en ny affärsplan samt nya finansiella mål för bolaget. Vad avser utdelningen i Kungsleden ska denna öka i takt med förvaltningsresultatets utveckling.

Betald utdelning per aktie

Betald utdelning per aktie och år.