Aktien

Utdelning

Kungsledens styrelse föreslår att utdelningen för 2019 återinförs.

Styrelsen beslutade i april 2020 att dra tillbaka förslaget till årsstämman om utdelning för räkenskapsåret 2019. Styrelsen ville avvakta tills konsekvenserna av covid19-pandemin bättre kunde överblickas och om förutsättningarna medgav, kalla till en extra bolagsstämma under hösten 2020. 

Pandemin har hittills haft mycket begränsad påverkan på Kungsledens verksamhet, och förvaltningsresultatet för det första halvåret steg med sex procent. Vi ser en återhämtning i marknaden, god efterfrågan i hyres- och transaktionsmarknaden samt väsentligt förbättrade finansieringsförutsättningar i kapitalmarknaden. Styrelsen ser därför inget behov av att avvika från gällande utdelningspolicy och har därför beslutat att återinföra förslaget om utdelning och kalla till en extra bolagsstämma. Styrelsen föreslår stämman att den i samband med bokslutet 2019 föreslagna utdelningen om 2,60 kr/aktie för verksamhetsåret 2019, återinförs. Utdelningen föreslås ske uppdelat på två tillfällen, i oktober 2020 och januari 2021. 

Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 12 oktober 2020 . Mot bakgrund av Covid-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman. 

För mer information se separat kallelse till extra bolagsstämma: https://www.kungsleden.se/media/pressmeddelanden/2020/kallelse-till-extra-stamma-i-kungsleden-avseende-aterinforande-av-utdelning-for-2019/ 

 

Utdelningspolicy

Bolagets utdelningspolicy innebär att utdelningen ska öka i takt med förvaltningsresultatets utveckling.

Betald utdelning per aktie

Betald utdelning per aktie och år.