Kungsledens ägare

Kungsleden är sedan den 15 november 2021 ett dotterbolag till Castellum AB (publ). Per den 31 december 2021 kontrollerar Castellum totalt ca 96,5 procent av det utestående aktiekapitalet och rösterna i Kungsleden. Ungefär 1,5 procent av aktierna i Kungsleden innehas av Kungsleden. Övriga aktieinnehav i Kungsleden är föremål för tvångsinlösenförfarande påkallat av Castellum.

Information till minoritetsägarna

  • Castellum AB har påkallat inlösen av samtliga återstående aktier i Kungsleden och Kungsledens aktier har avnoterats från Nasdaq Stockholm per den 3 december 2021. Bolagsverket har förordnat advokaten Stefan Sandén till god man för att bevaka frånvarande minoritetsaktieägares rätt i samband med inlösen av aktierna. Minoritetsaktieägare i Kungsleden som inte önskar delta i processen kommer att företrädas av den gode mannen och behöver inte vidta någon åtgärd för att erhålla betalt för sina aktier. En skiljenämnd har tillsatts.

    Begäran om handlingar eller upplysningar gällande tvångsinlösensförfarandet bör ställas till gode mannen som företräder minoritetsaktieägare, advokaten Stefan Sandén, +46 70 671 13 31, e-post stefan.sanden@soasanden.se. För andra frågor, vänligen kontakta chefsjuristen Malin Löveborg, e-post malin.loveborg@castellum.se.

  • Med anledning av Castellums ansökan om tvångsinlösen har Kungsleden den 23 november 2021 publicerat en kungörelse om tvångsinlösen i DN, SvD samt Post- och Inrikes Tidningar. Samma dag har brev med information om kungörelsen skickats per post till de minoritetsägare som ägde aktier i Kungsleden per den 15 november 2021.
  • Kungörelse om tvångsinlösen 23 november 2021 (pdf)