Återköp av egna aktier

Styrelsen för Kungsleden AB (publ) beslutade den 19 november 2020 att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 23 april 2020 om återköp av egna aktier. Återköpsprogrammet omfattade upp till 300 Mkr fram till nästa årsstämma. Kungsledens egna aktieinnehav uppgår efter återköpsprogrammet till 3 361 006 aktier motsvarande 1,5 procent av kapitalet.

Syftet med återköpsprogrammet är att optimera bolagets kapitalstruktur och därmed skapa ökat aktieägarvärde. De återköpta aktierna kan komma att användas för att finansiera framtida förvärv av fastigheter. Kungsledens finansiella ställning bedöms även efter de beslutade återköpen av aktier att vara stark och ge handlingsfrihet att fortsätta utveckla verksamheten. Kungsleden äger inga egna aktier sedan tidigare.

Pressmeddelande: Styrelsen i Kungsleden beslutar om återköp av egna aktier