Klimatpositiva 2035

Kungsleden ser klimatfrågan som affärskritisk. För att svara på vår tids största utmaning vill vi inte bara minska vår klimatpåverkan utan aktivt motverka klimatförändringarna genom att ta bort mer utsläpp än vad vår verksamhet och vår värdekedja ger upphov till.

 

Vi planerar därför att bli världens första klimatpositiva fastighetsbolag. Dit ska vi nå till 2035. Våra delmål är att vara klimatpositiva i förvaltningen till 2025, och för hela värdekedjan till 2035. Vi följer Science based targets-principen i enlighet med max 1.5 graders målet om att halvera våra utsläpp vart 10 år.

imagelf2ec.png

image1b2azr.png

Hur blir vi klimatpositiva i förvaltningen till 2025?

Våra utsläpp från förvaltningen (scope 1 och 2) är främst relaterade till energiförbrukningen i våra fastigheter.

Åtgärder för att nå dit:

 • Energieffektiviseringar
 • Solceller och geoenergianläggningar där möjligt och kostnadseffektivt
 • Fossilfri fjärrvärme
 • Klimatvänliga köldmedier
 • Elbilar i tjänsten
 • Kommunikation och samarbete med hyresgäster och partners
 • Klimatnytta genom uttag av CO2 från atmosfären
 • Eventuell klimatkompensation enligt Gold standard

 

Hur blir vi klimatpositiva i hela värdekedjan till 2035?

Våra utsläpp från hela värdekedjan (scope 1-3) är främst relaterade till klimatpåverkan från material vid ny-ombyggnation och lokalanpassningar.

Åtgärder för att nå dit:

 • Inköp av material med låg klimatpåverkan
 • Lägre materialanvändning via återbruk
 • Vid ny och ombyggnation ska särskild hänsyn tas till klimatpåverkan
 • Använda klimatneutrala och klimatpositiva material när tillgängligt
 • Samnyttjande av lokaler och delningsekonomi
 • Digital loggning av material
 • Lärdomar från projektet Klimatsmart lokal
 • Klimatnytta genom uttag av CO2 från atmosfären
 • Eventuell klimatkompensation enligt Gold standard

 

 

Vårt åtagande gällande utsläppsnivåer

Vi har undertecknat Science Based Targets initiative (SBTi) och åtar oss att reducera våra scope 1 och 2 utsläpp med minst 50% samt mäta och sänka våra scope 3 utsläpp till 2030. Detta är i linje med max 1.5° global uppvärmning.

Kontakta oss gärna vid frågor