Affärsetik, hälsa och säkerhet

Kungsleden är ett värderingsdrivet företag med medarbetare som är måna om att bidra till en hållbar utveckling som sträcker sig utanför företaget. Vår framgång är beroende av att vi arbetar etiskt, ställer samma krav på oss själva som vi ställer på andra och värnar om varandra.

Vår värdegrund hjälper oss att fatta rätt beslut som gör oss till en öppen och attraktiv arbetsplats. För såväl ledare som medarbetare följer vi upp hur väl de lever upp till värdegrunden.

Höga etiska krav och nolltollerans mot korruption

Vår professionella företagskultur gör att vi har höga affärsetiska krav. Vi tar avstånd från alla former av korruption och har nolltolerans mot oegentligheter. Villkoren för vår verksamhet ska alltid vara affärsmässiga och transparenta. Våra krav omsätts i handling genom utbildning, uppföljning och löpande internkommunikation.

Höga krav även på leverantörer

Våra affärsetiska krav omfattar även leve­rantörer. För att säkerställa att inköp av varor och tjänster sker på ett ansvarsfullt sätt har vi en uppförandekod för leverantörer som dessa måste underteckna och följa för att få leverera till oss. Koden omfattar även mänskliga rättig­heter, arbetsmiljö­ och miljöfrågor. Vi följer upp efterlevnaden genom att begära in dokumen­tation och genomföra revisioner hos våra leverantörer. Avvikelser leder till att relationen avslutas.

Visselblåsarsystem som stöd

I vårt visselblåsarsystem för både medarbetare och externa parter kan man anonymt anmäla misstänkt korruption, allvarliga anklagelser om oegentligheter såsom bedrägerier, mutbrott, arbetsmiljöbrott, diskriminering och affärsetiska avvikelser.

 

Nolltolerans mot olyckor

Kungsleden har nolltolerans mot olycksfall i arbetet. För att nå dit lägger vi stort fokus på det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Vi månar om våra medarbetares hälsa och välmående såväl fysiskt som psykiskt. Samtidigt säkerställer vi att våra processer kring olyckor och tillbud vidareutvecklas, och att utbildningar finns på plats för att stärka kunskapen och underlätta för våra medarbetare att arbeta säkert.

I hög utsträckning är vi varandras arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med hur vi agerar gentemot varandra. Arbetsbelastning och stress är en utmaning på Kungsleden precis som i resten av samhället. Här arbetar vi förebyggande och utbildar i hur man identifie­rar varningssignaler och agerar på dem.

Kontakta oss gärna vid frågor