Steg 1 av 3
<p>Eftersom Javascript är inte tillgängligt i din webbläsare, kommer inte sidans innehåll att kunna göras tillgängligt för dig.</p> <p>Du ombeds istället att kontakta <a href="mailto:ir@kungsleden.se">ir@kungsleden.se</a> för att ta del av informationen.</p>

VIKTIG INFORMATION

På grund av legala restriktioner är den här delen av Kungsledens webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Informationen på denna del av Kungsledens webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Kungsleden (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU). 

För att få tillgång till informationen på denna del av Kungsledens webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Kungsledens webbplats.

Vi ber dig därför bekräfta att du är bosatt eller befinner dig utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt samt har rätt att ta del av informationen på dessa webbsidor utan begränsning i lag eller andra regler samt utan krav på att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Kungsleden. Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion.

Viktig information: På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av Kungsledens webbplats endast avsedd och tillgänglig för personer som är bosatta och befinner sig i Sverige samt till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong eller Singapore.

Viktig information: På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av Kungsledens webbplats endast avsedd och tillgänglig för personer som är bosatta och befinner sig i Sverige samt till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong eller Singapore.

Slutligt utfall i nyemission

Kungsleden AB:s (publ) (”Kungsleden”) nyemission är fulltecknad och Kungsleden tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 1 638 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Teckningsperioden avslutades den 24 mars 2017.

Teckningsperioden avslutades den 24 mars 2017. Totalt har 35 696 520 stamaktier, motsvarande cirka 98,1 procent av nyemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 48 291 345 stamaktier mottagits för teckning utan företrädesrätt, vilket motsvarar cirka 132,7 procent av nyemissionen. Nyemissionen är således fulltecknad och emissionsgarantin som lämnats av Gösta Welandson med bolag kommer inte att utnyttjas.

Tilldelning av nya stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med vad som angivits i prospektet. De personer som tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter beräknas meddelas omkring den 3 april 2017. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom nyemissionen kommer Kungsledens aktiekapital att öka med 15 166 895,83 kronor till
91 001 375,83 kronor. Överskjutande del av emissionslikviden efter avdrag för emissionskostnader kommer att föras till överkursfonden i bolagets balansräkning och därmed öka det fria egna kapitalet i bolaget. Antalet stamaktier kommer att öka med 36 400 550 till 218 403 302.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm beräknas bli den 5 april 2017. De nya stamaktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 11 april 2017. Ovanstående är det slutliga utfallet i nyemissionen, således kommer inga ytterligare pressmeddelanden om utfallet i nyemissionen att avges.

Finansiella och legala rådgivare

ABG Sundal Collier, Kempen & Co och SEB Corporate Finance är finansiella rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till Kungsleden i samband med nyemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | +46 706 90 65 60 |

biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | +46 706 90 65 63 |

anders.kvist@kungsleden.se