Steg 1 av 3
<p>Eftersom Javascript är inte tillgängligt i din webbläsare, kommer inte sidans innehåll att kunna göras tillgängligt för dig.</p> <p>Du ombeds istället att kontakta <a href="mailto:ir@kungsleden.se">ir@kungsleden.se</a> för att ta del av informationen.</p>

VIKTIG INFORMATION

På grund av legala restriktioner är den här delen av Kungsledens webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Informationen på denna del av Kungsledens webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Kungsleden (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU). 

För att få tillgång till informationen på denna del av Kungsledens webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Kungsledens webbplats.

Vi ber dig därför bekräfta att du är bosatt eller befinner dig utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt samt har rätt att ta del av informationen på dessa webbsidor utan begränsning i lag eller andra regler samt utan krav på att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Kungsleden. Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion.

Viktig information: På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av Kungsledens webbplats endast avsedd och tillgänglig för personer som är bosatta och befinner sig i Sverige samt till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong eller Singapore.

Viktig information: På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av Kungsledens webbplats endast avsedd och tillgänglig för personer som är bosatta och befinner sig i Sverige samt till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong eller Singapore.

Villkor för företrädesemission

Kungsleden AB (publ) (”Kungsleden” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 2 februari 2017 att styrelsen har beslutat att, under förutsättning av godkännande av en extra bolagsstämma den 6 mars 2017, genomföra en nyemission av stamaktier om cirka 1 600 miljoner kronor med företrädesrätt för Kungsledens aktieägare. Kungsledens styrelse offentliggör idag villkoren för företrädesemissionen.

Villkoren för företrädesemissionen i korthet

  • Teckningsrelationen har fastställts till en (1) till fem (5), det vill säga aktieägare i Kungsleden kommer att kunna teckna en (1) ny stamaktie för varje fem (5) innehavda befintliga stamaktier
  • Teckningskursen är 45 kronor per stamaktie
  • Total emissionslikvid uppgår till cirka 1 638 miljoner kronor
  • Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som äger rum den 6 mars 2017
  • Som tidigare offentliggjorts har Gösta Welandson med bolag och Olle Florén med bolag, som innehar 14,2 procent respektive 3,0 procent av aktierna i Kungsleden, åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av nyemissionen. Vidare har BNP Paribas Investment Partners, som representerar 3,7 procent av aktierna i Kungsleden, åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av nyemissionen. Totalt omfattas således nyemissionen av teckningsåtaganden motsvarande 20,9 procent av nyemissionen. Resterande del av nyemissionen garanteras av Gösta Welandson med bolag, vilket innebär att emissionen är garanterad i sin helhet.
  • Alfred Berg som representerar 1,4 procent av aktierna i Kungsleden har uttryckt sin avsikt att rösta för ett godkännande av företrädesemissionen på extra bolagsstämman och teckna aktier motsvarande sin pro rata-andel av nyemissionen

Villkor för nyemissionen

Kungsleden offentliggjorde den 2 februari 2017 styrelsens beslut om ökning av aktiekapitalet genom nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen har nu fastställt de slutliga villkoren för emissionen.

Aktieägare i Kungsleden kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje existerande stamaktie som innehas på avstämningsdagen. Fem (5) teckningsrätter kommer att berättiga till teckning av en (1) ny stamaktie. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätten att erhålla teckningsrätter är den 8 mars 2017. Teckningskursen har fastställts till 45 kronor per stamaktie vilket motsvarar en rabatt om 11% i förhållande till det teoretiska aktiepriset efter avskiljandet av teckningsrätter (så kallad TERP – eng. theoretical ex-rights price) baserat på stängningskursen för Kungsledens aktier på Nasdaq Stockholm den 1 mars 2017 (51,65 kronor). De nya stamaktierna medför full rätt till utdelning från den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya stamaktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya stamaktierna kommer följaktligen att berättiga till den utdelning för räkenskapsåret 2016 som Kungsledens årsstämma beslutar om den 25 april 2017.

Teckningsperioden (teckning genom betalning) löper från och med den 10 mars 2017 till och med den 24 mars 2017, eller den senare dag som beslutas av styrelsen. Handel med teckningsrätter förväntas ske från och med den 10 mars 2017 till och med den 22 mars 2017.

Kungsledens aktieägare kommer att ha företrädesrätt att teckna nya stamaktier i förhållande till det antal stamaktier de äger. För det fall att inte samtliga nya stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:

(a) De som tecknat nya stamaktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) pro rata i förhållande till antalet nya stamaktier som tecknats med stöd av teckningsrätter.

(b) Övriga som anmält intresse av att teckna nya stamaktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.

(c) Den som lämnat emissionsgaranti avseende teckning av nya stamaktier.

Högst 36 400 550 nya stamaktier emitteras. Förutsatt att nyemissionen fulltecknas kommer antalet stamaktier i Bolaget att öka från 182 002 752 stamaktier till 218 403 302 stamaktier och aktiekapitalet från 75 834 480,00 kronor till 91 001 375,83 kronor, vilket motsvarar en ökning med cirka 20 procent. Den totala emissionslikviden uppgår vid full teckning till cirka 1 638 miljoner kronor före kostnader relaterade till nyemissionen. För befintliga aktieägare som inte deltar i nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt motsvarande 16,7 procent av det totala antalet stamaktier och röster i Bolaget efter nyemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Styrelsens nyemissionsbeslut är villkorat av godkännande av den extra bolagsstämma som äger rum den 6 mars 2017 kl. 11:00 i Kungsledens lokaler på Warfvinges väg 31 i Stockholm. Kallelsen till den extra bolagsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

För mer information samt fullständig bakgrund och motiv till nyemissionen, vänligen se Bolagets pressmeddelande den 2 februari 2017.

De fullständiga villkoren för nyemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i prospektet som beräknas publiceras omkring den 9 mars 2017.

Teckningsåtagande och garantiförbindelser

Som tidigare offentliggjorts har Gösta Welandson med bolag och Olle Florén med bolag, som innehar 14,2 procent respektive 3,0 procent av stamaktierna i Kungsleden, åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av nyemissionen. Vidare har BNP Paribas Investment Partners, som representerar 3,7 procent av stamaktierna i Kungsleden, åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av nyemissionen. Totalt omfattas således nyemissionen av teckningsåtaganden motsvarande 20,9 procent av nyemissionen.

Resterande del av nyemissionen garanteras av Gösta Welandson med bolag, vilket innebär att emissionen är garanterad i sin helhet.

Avsiktsförklaringar

Alfred Berg som representerar 1,4 procent av aktierna i Kungsleden har uttryckt sin avsikt att rösta för ett godkännande av företrädesemissionen på extra bolagsstämman och teckna aktier motsvarande sin pro rata-andel av nyemissionen.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet

Klicka här för att se den preliminära tidsplanen