Steg 1 av 3
<p>Eftersom Javascript är inte tillgängligt i din webbläsare, kommer inte sidans innehåll att kunna göras tillgängligt för dig.</p> <p>Du ombeds istället att kontakta <a href="mailto:ir@kungsleden.se">ir@kungsleden.se</a> för att ta del av informationen.</p>

VIKTIG INFORMATION

På grund av legala restriktioner är den här delen av Kungsledens webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Informationen på denna del av Kungsledens webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Kungsleden (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU). 

För att få tillgång till informationen på denna del av Kungsledens webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Kungsledens webbplats.

Vi ber dig därför bekräfta att du är bosatt eller befinner dig utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt samt har rätt att ta del av informationen på dessa webbsidor utan begränsning i lag eller andra regler samt utan krav på att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Kungsleden. Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion.

Viktig information: På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av Kungsledens webbplats endast avsedd och tillgänglig för personer som är bosatta och befinner sig i Sverige samt till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong eller Singapore.

Viktig information: På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av Kungsledens webbplats endast avsedd och tillgänglig för personer som är bosatta och befinner sig i Sverige samt till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong eller Singapore.

Kungsleden offentliggör fullt garanterad företrädesemission om cirka 1 600 MSEK

Pressmeddelande 2017-02-02 - Styrelsen för Kungsleden AB (publ) (”Kungsleden” eller ”Bolaget”) har beslutat att, under förutsättning av godkännande av en extra bolagsstämma, genomföra en nyemission av stamaktier om cirka 1 600 MSEK med företrädesrätt för Kungsledens aktieägare.

Nyemissionen i korthet

  • Nyemissionen genomförs i syfte att stärka Kungsledens balansräkning och möjliggöra fortsatt lönsam tillväxt under finansiell balans genom värdeskapande investeringar i Bolagets befintliga fastighetsbestånd och selektiva kompletterande fastighetsförvärv i enlighet med Bolagets strategi
  • Nyemissionen omfattas av teckningsåtaganden från Kungsledens största privata aktieägare Gösta Welandson och Olle Florén med bolag, motsvarande 17,2 procent av nyemissionen. Resterande delen av nyemissionen garanteras av Gösta Welandson med bolag
  • De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras den 1 mars 2017
  • Förutsatt att nyemissionen godkänns på extra bolagsstämma den 6 mars 2017, kommer teckningsperioden att löpa från och med den 10 mars 2017 till och med den 24 mars 2017

Gösta Welandson, största ägare i Kungsleden AB, kommenterar:  
”Vi har varit ägare i Kungsleden i flera år och successivt ökat vårt ägande. Det är ett strategiskt långsiktigt innehav för familjen. Jag ser positivt på Kungsledens nya strategi och det förändringsarbete som ledning och styrelse har genomfört under dessa år. Vi har även framgent ett långsiktigt ägarintresse och stödjer styrelsens förslag om nyemission. Som ett uttryck för vårt stöd kommer vi att teckna vår andel och därutöver garantera emissionen. Vi ser detta som ett led i stärkandet av Kungsledens finansiella ställning som tryggar Bolagets strategi och framtid”.

Biljana Pehrsson, VD i Kungsleden AB kommenterar:
”Kungsleden är idag ett fastighetsbolag av hög kvalité som ska leverera en attraktiv totalavkastning till våra aktieägare och bygga bestående aktieägarvärden. Det gläder mig att vår storägare Gösta Welandson uttalat stödjer den strategi som ledning och styrelse lagt och att han backar upp den föreslagna nyemissionen. Genom emissionen stärks Bolagets finansiella ställning och det blir möjligt att minska belåningsgraden. Kungsleden ska fortsätta att förädla sin fastighetsportfölj och också kunna växa - under finansiell balans. Vi har identifierat ett stort antal investeringsmöjligheter i befintlig fastighetsportfölj, inte minst som ett resultat av stark nyuthyrning under 2016. Selektivt vill vi också göra strategiska tilläggsförvärv i våra kluster, liknande det nyligen genomförda förvärvet av Emporia Office i Hyllie i Malmö”.

Bakgrund och motiv

Kungsledens fastighetsportfölj har under de senaste åren koncentrerats geografiskt mot tillväxtregioner, färre orter och ett fokus på segmentet kontor. Nära 80 procent av fastighetsbeståndet ligger idag i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Kontor utgör 65 procent av portföljen. År 2016 presenterade Kungsleden en ny affärsplan, Kungsleden 2020. Med utgångspunkt i den strategi som introducerades 2013, fokuserar den nya planen på tillväxt med kvalitet, renodling och förädling av fastighetsportföljen och finansiell stabilitet för att möjliggöra attraktiv totalavkastning. Inom ramen för Kungsleden 2020 är målet att förvaltningsresultatet ska höjas genom ökat driftnetto i befintligt fastighetsbestånd och genom att växa portföljen genom investeringar och selektiva fastighetsförvärv. 

Under planen Kungsleden 2020 ska optimeringen av fastighetsportföljen fortsätta genom att Kungsleden säljer av icke-strategiska fastigheter runt om i landet och återinvesterar i kontorsfastigheter i Sveriges tillväxtregioner. Värde ska skapas i dag och med verkan i framtiden genom att aktivt sälja av den stora potentialen av bostadsbyggrätter i Bolagets bestånd. Rent operationellt eftersträvar Kungsleden att samla fastigheter i kluster: utvalda områden med stark tillväxt, drivkraft och hög tillgänglighet samt en lämplig blandning av attraktiva lokaler. Klusterstrategin gör det möjligt att stärka kunderbjudandet och uppnå synergier i förvaltningsarbetet. Kungsledens elva kluster utgör 62 procent av hela fastighetsportföljens värde.

Nyemissionens huvudmotiv är att stärka Kungsledens balansräkning och möjliggöra fortsatt lönsam tillväxt under finansiell balans. Emissionslikviden ska användas för värdeskapande investeringar i Bolagets befintliga fastighetsbestånd. Stark nyuthyrning under 2016 möjliggör lönsamma investeringar i hyresgästanpassningar och modernisering. Härutöver har Kungsleden en stark pipeline med om- och tillbyggnadsprojekt och nybyggnation. Sammanlagt beräknas de planerade investeringarna uppgå till 2-3 miljarder kronor under åren 2017-2019. Investeringarna bedöms i första hand möjliggöra ökade hyresintäkter men även lägre driftskostnader.

Nyemissionen skapar också utrymme för selektiva och kompletterande fastighetsförvärv såsom det nyligen genomförda förvärvet av Emporia Office i Hyllie. Ett viktigt inslag är att nyemissionen gör det möjligt att sänka den finansiella risken i Bolaget genom att höja soliditeten och sänka belåningsgraden. Kungsledens finansiella mål rörande belåningsgraden är att denna bör ligga i intervallet 50-60 procent över en konjunkturcykel med ett riktvärde över tid på 55 procent. Kungsleden önskar en belåningsgrad i intervallet 50-55 procent i dagens marknadsläge.

Sammanfattningsvis är det styrelsens bedömning att företrädesemissionen kommer att förbättra Kungsledens möjligheter att skapa en attraktiv totalavkastning med en balanserad riskprofil för Bolagets aktieägare.

Villkor för nyemissionen

Kungsledens aktieägare kommer att ha företrädesrätt att teckna nya stamaktier i förhållande till det antal stamaktier de äger. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:

(a)    De som tecknat nya stamaktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) pro rata i förhållande till antalet nya stamaktier som tecknats med stöd av teckningsrätter.

(b)    Övriga som anmält intresse av att teckna stamaktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.

(c)    Den som lämnat emissionsgaranti avseende teckning av aktier.

I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.  

Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätten att delta i nyemissionen med företrädesrätt är den 8 mars 2017.

Storleken på ökningen av aktiekapitalet, antalet stamaktier som ska emitteras och teckningskursen för de nya stamaktierna förväntas offentliggöras senast den 1 mars 2017. Teckningstiden förväntas löpa från och med den 10 mars 2017 till och med den 24 mars 2017, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Handel med teckningsrätter förväntas ske från och med den 10 mars 2017 till och med den 22 mars 2017.

Styrelsens nyemissionsbeslut är villkorat av godkännande av extra bolagsstämman som avses äga rum den 6 mars 2017 i Kungsledens lokaler på Warfvinges väg 31 i Stockholm. För ytterligare information, se kallelse i separat pressmeddelande.

Teckningsåtagande och garantiförbindelser

Gösta Welandson med bolag och Olle Florén med bolag, som innehar 14,2 procent respektive 3,0 procent av aktierna i Kungsleden, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av nyemissionen. Total omfattas således nyemissionen av teckningsåtaganden motsvarande 17,2 procent av nyemissionen.

Resterande delen av nyemissionen garanteras av Gösta Welandson med bolag, vilket innebär att emissionen är säkrad i sin helhet. Kungsleden kan komma att söka erhålla ytterligare teckningsåtaganden från Bolagets befintliga större aktieägare, varvid garantiåtagandet ska nedsättas i motsvarande mån.

Ovanstående aktieägare har även åtagit sig att rösta för nyemissionen vid den extra bolagsstämman.

Preliminär tidplan

1 mars

Offentliggörande av fullständiga villkor för nyemissionen, inklusive teckningskurs och teckningsrelation.
6 mars Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om
nyemissionen.
6 mars

Sista handelsdag för Kungsledens stamaktier inklusive rätt att delta i nyemissionen.

 7 mars Första handelsdag för Kungsledens stamaktier exklusive rätt att delta i nyemissionen.
 8 mars Avstämningsdag, det vill säga stamaktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen.
 9 mars Beräknad dag för offentliggörande av prospekt.
 10-22 mars Handel i teckningsrätter.
 10-24 mars Teckningsperiod.
 29 mars Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i
nyemissionen.
 31 mars Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i nyemissionen.

Finansiella och legala rådgivare

ABG Sundal Collier, Kempen & Co och SEB Corporate Finance är finansiella rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå legal rådgivare till Kungsleden i samband med nyemissionen.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | +46 706 90 65 60 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | +46 706 90 65 63 | anders.kvist@kungsleden.se

Kungsleden kommer att hålla en telefonkonferens idag klockan 18.45–19.15 med anledning av annonseringen av nyemissionen. Medverkande är Biljana Pehrsson, VD, och Anders Kvist, CFO, på Kungsleden. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska och sker via telefonkonferens och audiosändning. Ingen föranmälan krävs. Information om detta finns tillgänglig på Kungsledens hemsida.www.kungsleden.se

Telefonnummer till konferensen:

SE: +46 8 566 426 62

UK: +44 20 300 898 01

www.kungsleden.se

Presentationen finns tillgänglig här.

Denna information är sådan information som Kungsleden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 februari 2017 kl. 18.00 CET.

Om  Kungsleden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

  

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Kungsleden. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Kungsleden kommer endast att ske genom det prospekt som Kungsleden beräknar kunna offentliggöra omkring den 9 mars 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Kungsleden har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Kungsledens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.