Kungsledens fastighetsbestånd utgörs av kommersiella lokaler i förvaltningsområdena Stockholm, Göteborg/Malmö, och Mälardalen inom kategorierna kontor, industri/lager och handel.

Sedan vi skiftade strategi 2013 har vi arbetat med att renodla och optimera vår fastighetsportfölj till våra utvalda tillväxtområden och i de kategorier vi valt att fokusera på. Till exempel har vi minskat vår närvaro från drygt 140 kommuner till att idag finnas i ett 30-tal kommuner. Dessutom har den övergripande kvaliteten i portföljen höjts avsevärt vilket bland annat speglas i värdeökningen.

Idag har en stor del av renodlingsarbetet uppnåtts och fokus ligger nu på att expandera fastighetsportföljen utifrån vår nya strategi där våra kluster fyller en viktig funktion. Genom att samla våra fastigheter i kluster uppnår vi ett effektivare förvaltningsarbete och kan presentera ett bättre kunderbjudande. Idag ligger 66 procent av vårt bestånd i något av våra elva kluster. Läs mer om klusterstrategin och Kungsledens kluster här

Vårt bestånd

Per den 31 mars 2017 ägde vi 227 förvaltningsfastigheter (fastigheter exklusive projektfastigheter) till ett bokfört värde om 27 816 Mkr och med en uthyrningsbar yta om 2 297 tkvm.

Kungsleden utvecklar för närvarande ett 30-tal fastigheter, varav 18 klassas som projektfastigheter. Dessa utvecklingsprojekt avser fastigheter med ytor som hålls vakanta eller planeras att tomställas, korttidsuthyras eller rivas för att möjliggöra utveckling. Fem utvecklingsprojekt (innehållande åtta registerfastigheter) är per den 31 mars i genomförandeskede med en total investeringsvolym om 975 Mkr, varav 210 Mkr är upparbetat.

Fastighetsportföljens utveckling

Under första kvartalet 2017 avyttrades 17 fastigheter till ett värde av totalt 434 Mkr. I samband med frånträden innebär detta att Kungsleden lämnar kommunerna Kumla, Filipstad, Kungsör, Sandviken, Arboga, Piteå och Sigtuna. Fastigheter till ett värde av 690 Mkr frånträddes under kvartalet och kontorsfastigheten Emporia Office i Hyllie med ett värde av 458 Mkr tillträddes den 31 mars. I beståndet av förvaltningsfastigheter gjordes investeringar om 114 Mkr och noterades värdeförändringar om 259 Mkr. I projektfastigheter investerades 48 Mkr och ökade värdena med 106 Mkr.

Andel fastigheter belägna i kluster

Fastighetsvärde per kategori och region per 31/3-2017