Valberedningen föreslår bland annat ledamöter till Kungsledens styrelse, styrelseordförande samt i förekommande fall revisor. Valberedningen består av minst tre och högst fem ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs på årsstämman.

Tre av ledamöterna ska representera de aktieägare som den 31 januari är bland de röstmässigt största ägarna. Styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen. Instruktionen för Kungsledens valberedning antogs på årsstämma 2009 och gäller till dess årsstämman beslutar om annat.

Valberedning 2017-2018

  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson, ordförande, nominerad av Länsförsäkringar Fondförvaltning
  • Göran Larsson, nominerad av Gösta Welandson med bolag, tillika styrelsen ordförande
  • Krister Hjelmstedt, nominerad av Olle Florén med bolag
  • Martin Jonasson, nominerad av Andra AP-fonden

Förslag till valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen via e-post eller brev.

Kungsleden AB
Valberedningen
Box 70414
107 25 Stockholm

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt inför årsstämman 2018 bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 december 2017.