Bolagsledningen utgörs av en ledningsgrupp som består av bolagets VD, vVD/ekonomi- och finansdirektör, vVD/Chef fastighetsinvesteringar, fastighetsutvecklingschef, fastighetschefer, kommunikation och marknadschef samt juridikansvarig.

Uppgifter om aktieinnehav avser innehav per den 31 maj 2017, efter genomförd nyemission, och inkluderar för de som enligt MAR definieras som ledande personer även närstående fysiska och juridiska personers innehav.

Ledningsgrupp