Våra fastigheter

Kungsledens fastighetsbestånd utgörs av kommersiella lokaler i förvaltningsområdena Stockholm, Göteborg/Malmö, och Mälardalen inom kategorierna kontor, industri/lager och handel.

Sedan vi skiftade strategi 2013 har vi arbetat med att renodla och optimera vår fastighetsportfölj till våra utvalda tillväxtområden och i de kategorier vi valt att fokusera på. Till exempel har vi minskat vår närvaro från drygt 140 kommuner till att idag finnas i 58 kommuner. Dessutom har den övergripande kvaliteten i portföljen höjts avsevärt vilket bland annat speglas i värdeökningen.

Idag har en stor del av renodlingsarbetet uppnåtts och fokus ligger nu på att expandera fastighetsportföljen utifrån vår nya strategi där våra kluster fyller en viktig funktion. Genom att samla våra fastigheter i kluster uppnår vi ett effektivare förvaltningsarbete och kan presentera ett bättre kunderbjudande. Idag ligger 63 procent av vårt bestånd i något av våra elva kluster. Läs mer om klusterstrategin och Kungsledens kluster här

Vårt bestånd

Per den 31 december 2016 ägde vi 269 fastigheter belägna i våra utvalda tillväxtregioner i Sverige. Det totala bokförda värdet uppgick till 29 169 miljoner kronor och den uthyrningsbara ytan till 2,6 miljoner kvadratmeter.

Fastighetsportföljens utveckling

Fastighetsportföljens utveckling per kategori

1. Kungsledens nya strategi beslutas

Fastighetsportföljens utveckling per storstadskoncentration (definition SCB)

1. Kungsledens nya strategi beslutas

Andel fastigheter belägna i kluster

1. Kungsledens nya strategi beslutas

Fastighetsvärde per kategori och region per 30/9