Skatteärenden

Kungsleden är ett fastighetsförvaltande bolag som inom ramen för sin verksamhet köper och säljer fastigheter samt genomför andra omstruktureringar i syfte att skapa resultat och öka avkastningen på fastighetsportföljen.

Dessa transaktioner och åtgärder får i vissa fall skattemässiga konsekvenser. Kungsleden säkerställer dock att alla transaktioner genomförs och redovisas i enlighet med de lagar och den praxis som finns vid varje deklarationstillfälle.

Beskrivning

Skatteverket och domstolarna har de senaste åren ändrat uppfattning om hur lagar och praxis ska tolkas på flera skatteområden. Skatteverket har gjort en annan bedömning än Kungsleden av vissa genomförda transaktioner, något som har medfört ett antal processer i domstol.

Utestående skattefrågor

Sedan flertalet av Kungsledens skattemål avgjorts 2015 återstår processer kring en situation från 2006 som avser försäljning av fastigheter via utländska dotterbolag. Kammarrätten meddelade den 16 december 2015 domar till nackdel för Kungsledens koncernbolag i dessa processer.

Kammarrätten ansåg att två av koncernens svenska bolag varit säljande parter i en transaktion under 2006 som genomförts av två koncernbolag i Nederländerna. Domstolen anser därmed att den kapitalvinst som uppkom med anledning av transaktionen är skattepliktig i Sverige. Kungsleden har bestridit kammarrättens domar och har ansökt om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Kungsleden reserverade 1 315 Mkr under fjärde kvartalet 2015 med utgångspunkt i de erhållna skattedomarna från kammarrätten. Bakgrunden är att den sammantagna risken för slutligt negativt utfall efter domarna i kammarrätten bedöms överstiga 50 procent. Det belopp som Kungsleden reserverat är något lägre än det tidigare bedömda maximala beloppet till följd av att högre avdrag medgivits av Skatteverket och beviljats av kammarrätten.          
   
Skatteverket har även andrahandsyrkanden som innebär att skatteflyktslagen ska prövas på förfarandet. Dessa yrkanden är vilandeförklarade och kan komma att återupptas i det fall de erhållna domarna inte vinner laga kraft. Vid en negativ utgång i en process som istället gäller skatteflykt blir den beräknade maximala negativa resultat- och likviditetseffekten cirka 500 Mkr lägre än ovan angivna belopp.